ES2017 Asynchronous Functions (`async`/`await`) The Right Way

Việc giới thiệu async/await và các chức năng không đồng bộ đã thay đổi đáng kể bối cảnh của JavaScript không đồng bộ. Kỷ nguyên của các callback với tham số thứ nhất là một error, thường được gọi là “legacy API”, giờ đã là dĩ vãng.

Xử lý bất đồng bộ trong Javascript trở nên đơn giản hơn rất nhiều với Promise hay async/await, tuy nhiên chúng ta cũng phải lưu ý khá nhiều thứ khi làm việc với cú pháp mới này.

Bài viết này sẽ nói tới một vài lưu ý quan trọng, chi tiết bài viết được đăng tại ES2017 Asynchronous Functions (`async`/`await`) The Right Way (Eng)