Handle Tasks Asynchronously: Web Push Notification System With RabbitMQ

Trong thực tế, có nhiều tác vụ mà để xử lý chúng sẽ mất một khoảng thời gian đáng kể. Nhưng chúng ta lại không cần quan tâm tới kế quả của tác vụ đó ngay lập tức. Ví dụ: Gửi thông báo tới 10k người dùng trong hệ thống. Chúng ta sẽ không cần phải đợi cho tới khi việc gửi thông báo hoàn thành, trong lúc đó chúng ta có thể làm được những việc khác.

Xử lý các tác vụ một cách bất đồng bộ sẽ giải quyết được các vấn đề trên. Việc xử lý bất đồng bộ dữ liệu cũng là một phần rất quan trọng giúp cho ứng dụng của bạn có khả năng rộng.

Đó là một phần nội dung của bài viết Handle Tasks Asynchronously: Web Push Notification System With RabbitMQ

Tóm tắt:

  • Web push notification client
  • Subscribe/unsubscribe
  • Gửi thông báo theo cách “thông thường”
  • Bất đồng bộ việc gửi thông báo

Mã nguồn của bài viết được đăng tại link: ts-rabbitMQ