How to Create “Glassify” Faces API with face-api.js

Face-api.js is a JavaScript API for face detection and face recognition in the browser and Node.js with TensorFlow.js

Với Face-api.js chúng ta có thể hoàn thành những phần công việc liên quan tới nhận diện khuôn mặt một cách dễ dàng.

Nội dung bài viết được đăng đầy đủ tại: How to Create “Glassify” Faces API with face-api.js

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng thực hiện một ứng dụng đơn giản ứng dụng Face-api.js

Tóm tắt nội dung:

  • Nhận diện khuôn mặt với Face-api.js
  • Chỉnh sửa ảnh với Jimp
  • Tạo Api xử lý ảnh với Express

Mã nguồn của bài viết được đăng tại link: ts-faceapi-glassify