How To Forward Call Information From Android Device to Web Side? Part 01: Android Application

Bài viết hướng dẫn xây dựng một hệ thống kết nối ứng dụng di động Android với server NodeJS.

Khi có cuộc gọi tới điện thoại, thông tin cuộc gọi sẽ được cập nhật lên hệ thống. Thông tin đó được truyền realtime tới web client bằng websocket.

Demo

Nội dung bài viết được đăng đầy đủ tại: How To Forward Call Information From Android Device to Web Side? Part 01: Android Application

Tóm tắt nội dung:

  • Tổng quan ứng dụng
  • Tạo ứng dụng Android
  • Lắng nghe sự kiện khi có cuộc gọi đến, gửi thông tin tới server thông qua api

Từ khóa: , , ,