How To Start Typescript + Node AWS Function With ServerlessJS?

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng xem làm thế nào để bắt đầu một project với ServerlessJs và Typescript như thế nào. Bài viết yêu cầu những hiểu biết cơ bản về kiến trúc AWS Serverless với Lambda function, Api gateway, serverless framework, và Typescript.

Nội dung bài viết được đăng bởi cùng tác giả tại link: How To Start Typescript + Node AWS Function With ServerlessJS?

Tóm tắt:

  • aws-nodejs-typescript template
  • Serverless offline plugin
  • ApiGatewayProxy response middleware