Hướng dẫn sử dụng Moment.js cơ bản

Moment.js là một thư viện tuyệt vời để làm việc với đối tượng date trên một trường browser và môi trường Nodejs.

Bài viết này nhằm giải thích những điều cơ bản và cách sử dụng phổ biến nhất của thư viện này.

Cài đặt

Bạn có thể nhúng nó trực tiếp vào trang của bạn bằng thẻ script giống như một file .js mở rộng thông thường, bạn có thể tải file thư viện về môi trường của bạn hoặc sử dụng trực tiếp đường link được cung cấp tại cdnjs.com hoặc jsDelivr.

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]/moment.min.js"></script>

hoặc bạn có thể tải thư viện thông qua npm (hoặc yarn)

npm install moment

Nếu bạn cài đặt bằng npm, bạn cần import thư viện moment.js ở trong code của bạn (ví dụ với ES Modules):

import moment from 'moment'

hoặc cú pháp require (sử dụng CommonJS):

const moment = require('moment')

Lấy ngày và giờ hiện tại

const date = moment()

date là một đối tượng moment,

Convert một string thành đối tượng moment date

Một đối tượng moment có thể được khởi tạo với một string đại diện cho một giá trị date:

const date = moment(string)

nó chấp nhận bất kỳ format  nào, các format được dùng để chuyển từ string thành date (theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới):

ISO 8601  là tiện lợi nhất. Đây là tài liệu tham khảo định dạng theo format ISO 8601:
 
Format Meaning Example
YYYY 4-digits Year 2018
YY 2-digits Year 18
M 2-digits Month number, omits leading 0 7
MM 2-digits Month number 07
MMM 3-letters Month name Jul
MMMM Full Month name July
dddd Full day name Sunday
gggg 4-digits Week year 2018
gg 2-digits Week year 18
w Week of the year without leading zero 18
ww Week of the year with leading zero 18
e Day of the week, starts at 0 4
D 2-digits day number, omits leading 0 9
DD 2-digits day number 09
Do Day number with ordinal 9th
T Indicates the start of the time part  
HH 2-digits hours (24 hour time) from 0 to 23 22
H 2-digits hours (24 hour time) from 0 to 23 without leading 0 22
kk 2-digits hours (24 hour time) from 1 to 24 23
k 2-digits hours (24 hour time) from 1 to 24 without leading 0 23
a/A am or pm pm
hh 2-digits hours (12 hour time) 11
mm 2-digits minutes 22
ss 2-digits seconds 40
s 2-digits seconds without leading zero 40
S 1-digits milliseconds 1
SS 2-digits milliseconds 12
SSS 3-digits milliseconds 123
Z The timezone +02:00
x UNIX timestamp in milliseconds 1410432140575

 

Chuyển đối tượng moment date sang string

Khi bạn muốn in ra một giá trị ngày tháng bằng đối tượng Date native của Javascript, bạn có rất ít tùy chọn để định dạng thông tin ngày tháng từ đối tượng Date. Bạn có thể tự xây dựng cách format đối tượng Date theo cách của bạn bằng cách sử dụng các phương thức có sẵn.

Moment cung cấp một cách thuận tiện để định dạng ngày theo nhu cầu của bạn, sử dụng phương thức .format():

date.format(string)

Format được chấp nhận giống như format được mô tả ở phần “Convert một string thành đối tượng moment date” ở trên.

Ví dụ:

moment().format("YYYY Do MM")
// "2019 3rd 06"

Moment còn cung cấp một số hằng số định dạng chuẩn, bạn có thể sử dụng chúng thay vì viết định dạng của riêng bạn:

Constant Format Example
moment.HTML5_FMT.DATETIME_LOCAL YYYY-MM-DDTHH:mm 2017-12-14T16:34
moment.HTML5_FMT.DATETIME_LOCAL_SECONDS YYYY-MM-DDTHH:mm:ss 2017-12-14T16:34:10
moment.HTML5_FMT.DATETIME_LOCAL_MS YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.SSS 2017-12-14T16:34:10.234
moment.HTML5_FMT.DATE YYYY-MM-DD 2017-12-14
moment.HTML5_FMT.TIME HH:mm 16:34
moment.HTML5_FMT.TIME_SECONDS HH:mm:ss 16:34:10
moment.HTML5_FMT.TIME_MS HH:mm:ss.SSS 16:34:10.234
moment.HTML5_FMT.WEEK YYYY-[W]WW 2017-W50
moment.HTML5_FMT.MONTH YYYY-MM 2017-12

Kiểm tra định dạng ngày tháng

Bất kỳ ngày nào cũng có thể được kiểm tra tính hợp lệ bằng phương thức .isValid ():
moment('2019-13-23').isValid() //false
moment('2019-11-23').isValid() //true

 

Khoảng thời gian từ quá khứ, tương lai (cho tới ngày)

Phương thức .fromNow() được sử dụng để lấy ra một string cho biết thời gian được cung cấp so với thời điểm hiện tại.

// today: 2019-06-03
moment('2016-11-23').fromNow()
// "3 years ago"
moment('2019-05-23').fromNow()
// "11 days ago"
moment('2019-11-23').fromNow()
// "in 6 months"
nếu bạn truyền tham số  fromNow() là true, hàm chỉ chỉ hiển thị sự khác biệt, không tham chiếu đến tương lai (in) / quá khứ(ago).
moment('2016-11-23').fromNow()
// "3 years"
moment('2019-05-23').fromNow()
// "11 days"
moment('2019-11-23').fromNow()
// "6 months"

 

Thao tác tính toán với một đối tượng Moment date

Bạn có thể thêm hoặc bớt bất kỳ khoảng thời gian nào cho một ngày:

moment('2018-11-23').add(1, 'years')
moment('2018-11-23').subtract(1, 'years')

Bạn có thể sử dụng các giá trị: years, quarters, months, weeks, days, hours, minutes, seconds, milliseconds

 

 

 

Từ khóa: , ,