Image Classification API With NodeJS, TensorflowJS, And MobileNet Model

Với TFJS (aka Tensorflow.js) chúng ta dễ dàng triền khai các chức năng có liên quan tới machine leaning bằng JS trên browser hay Nodejs. Đặc biệt với sự hỗ trợ từ những model được dựng sẵn – Pre-trained models. Chúng ta có thể hoàn thành những task phức tạp mà không mất quá nhiều công sức.

Nội dung bài viết được đăng bởi cùng tác giả tại link: Image Classification API With NodeJS, TensorflowJS, And MobileNet Model

Tóm tắt:

  • Xây dựng web service hỗ trợ upload file với express.
  • Load MobileNet model (online, offline)
  • Phân lớp ảnh và trả lại dữ liệu

Mã nguồn của bài viết được đăng tại link: ts-image-classification