Những thứ bạn nên chú ý khi làm việc Javascript

Một danh sách nhỏ những thứ bạn nên chú ý khi bạn code Javascript

 • Tránh tạo mới một Object với cú pháp new Object(). Thay vào đó, hãy sử dụng cú pháp {}.
 • Tương tự khi khởi tạo một mảng, hãy dùng[]thay vì new Array().
 • Tránh viết các lệnh [ if, switch, loops, try ] khi không cần thiết.
 • Tránh gán giá trị các biến trong phần điều kiện của lệnh: while.
 • Không bao giờ sử dụng ==!=. Hãy dùng ===!==.
 • Không bao giờ sử dụng eval. Tại sao?  Nó gặp vấn lớn về hiệu năng(nó sẽ gọi các interpreter/compiler một cách trực tiếp), bảo mật (nếu nó được dùng với các input từ user),  quá khó để debug.
 • Không bao giờ sử dụng with, nó làm thay đổi phạm vi chuỗi scope và có thể gây ra nhầm lẫn.
 • Luôn luôn truyền vào một function khi sử dụng setTimeoutsetInterval
 • Không bao giờ sử dụng Array như là một mảng liên kết (associative arrays), hãy dùng Object để làm việc đó. 
 • Không sử dụng ký tự\ ở cuối mỗi string để tạo được một string với nhiều dòng, nó không phải làm một phần được mô tả trong ECMAScript. Hãy sử dụng phép nối' string1 ' + ' string2 '.
 • Không bao giờ được sửa prototypes của các built-in objects như ObjectArray. Nếu phải sửa prototypes của một object như là Function thì hãy làm nó thật cẩn thận, nó có thể tạo ra những lỗi nghiêm trọng.

Từ khóa: