Biến Google Sheet thành cơ sở dữ liệu cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Photo by Caspar Camille Rubin on Unsplash

Google sheet là một dịch vụ miễn phí của Google. Về cơ bản google sheet có tính năng như một trang tính online với rất nhiều tính năng. Dữ liệu trên bảng tính được lưu trữ với cấu trúc bảng, hàng, cột, giống như cách tổ chức dữ liệu của một cơ sở dữ liệu thông thường. Với đặc điểm này bạn có thể dùng Google sheet để làm cơ sở dữ liệu cho ứng dụng của mình.

Để ứng dụng bên ngoài có thể truy cập được tới dữ liệu trong Google sheet, chúng ta có một số cách phổ biến như: Dùng googleapi, tạo một publish http endpoint với Google App Script. Những cách trên tương đối phổ biến vì có nhiều bài hướng dẫn. Đặc điểm chung của những cách trên là chúng ta phải truy cập tới địa chỉ của cell để làm việc với dữ liệu, điều này khiến cho việc làm việc với Google sheet database là tương đối phức tạp.

Trong bài viết này, tôi hướng dẫn cách dùng Google App Sheet API để làm việc tương tự. Với Appsheet api, chúng ta có đủ các api cơ bản để làm việc với cơ sở dữ liệu (CRUD).

Chi tiết bài viết được đăng tại trang Medium: How to turn Google Sheets into Your Owner Database with AppSheet?

Từ khóa: , ,