How to Create Authentication APIs with AWS Cognito?

Photo by Chris Leipelt on Unsplash.

Bài viết chia sẻ cách sử dụng thư viện amazon-cognito-identity-js để quản lý người dùng Cognito service ở phía back end.

Nội dung bài viết được đăng đầy đủ tại: How to Create Authentication APIs with AWS Cognito?

Tóm tắt nội dung:

  • Http Server với express và Typescript
  • Xây dựng các api: Đăng ký, xác thực, đăng nhập, lấy thông tin user

Mã nguồn của bài viết được đăng tại Github.