How To Deploy A “Huge” Serverless Project To Aws? —Image Classification API With TensorflowJS

Khi xây dựng một project với serverless framework, đôi khi một function của bạn sẽ cần chứa một thư viện hay dữ liệu tĩnh với kích thước lớn. Ví dụ, với ứng dụng sử dụng TensorflowJS(TFJS), bản thân thư viện TFJS đã có kích thước ~300MB. Trong trường hợp này sử dụng một function layer cũng không giải quyết được vấn đề (vì kích thước layer cũng vượt quá giới hạn).

Thật may mắn khi AWS Lambda function đã hỗ trợ việc chạy ứng dụng trong một custom image container. Điều đó có nghĩa chúng ta có thể đóng gói logic code kèm với các thư viện trong một Docker container image.

Nội dung bài viết được đăng bởi cùng tác giả tại link: How To Deploy A “Huge” Serverless Project To Aws? —Image Classification API With TensorflowJS

Tóm tắt:

Mã nguồn của bài viết được đăng tại link: ts-serverless-tfjs