How to use `Array.reduceRight` to solve LeetCode 2629. Function Composition problem?

Một hàm rất ít dùng khi làm việc với Array trong JavaScript – reduceRight, đúng như vậy tôi cũng chỉ dùng hàm này để xử một bài toán LeetCode 2629. Function Composition 🙂

Ngôn ngữ và môi trường thực thi JavaScript đã cung cấp cho chúng ta rất nhiều “build-in function” để làm việc với cấu trúc dữ liệu mảng. Tuy nhiên chúng ta thường xử lý các vấn đề theo đường vòng bằng những hàm quen thuộc mà chúng ta đã biết. Hoặc đơn giản là chúng ta không biết có những hàm như reduceRight tồn tại.

Bài viết này nói về LeetCode 2629. Function Composition problem và cách tôi dùng reduceRight để xử lý vấn đề: How to use Array.reduceRight to solve LeetCode 2629. Function Composition problem?(Eng)

Từ khóa: , ,