Javascript cơ bản: Phương thức charCodeAt() của đối tượng String

Tìm hiểu tất cả mọi thứ về phương thức charCodeAt() của một đối tượng string.

Phương thức trả về mã ký tự (charactor code) ở vị trí có index là i , giống như phương thức charAt() , ngoại trừ việc nó trả lại số nguyên 16-bit(0 tới 65535) đại diện cho ký tự Unicode.

Khi sử dụng phương thức này với những ký tự có mã code lớn hơn 65535, kết quả trả lại sẽ bị sai. Trong trường hợp này có thể sử dụng phương thức codePointAt()

Với mã hex 1F60F có thể được tra cứu ở đây

Chú ý: Phương thức toString(16) sẽ chuyển đổi từ hệ cơ số 10 sang hệ cơ số 16.

Từ khóa: