How To Forward Call Information From Android Device to Web Side? Part 02: Server side

Bài tiếp theo của bài viết : Hướng dẫn xây dựng một hệ thống kết nối ứng dụng di động Android với server NodeJS.

Khi có cuộc gọi tới điện thoại, thông tin cuộc gọi sẽ được cập nhật lên hệ thống. Thông tin đó được truyền realtime tới web client bằng websocket.

Phần 01

System overview

Nội dung bài viết được đăng đầy đủ tại: How To Forward Call Information From Android Device to Web Side? Part 02: Server side

Tóm tắt nội dung:

  • Khởi tạo server project với Typescript
  • Định nghĩa cấu trúc mongoose document
  • Xử lý api được gọi từ ứng dụng di động
  • Hiển thị thông tin cuộc gọi lên web client với socket.io